Organisatie Organisatie
Predikant en kerkenraad
Onze gemeente heeft op dit moment geen predikant. Ds. mw. Miram Visser - Fuchs is onze tijdelijke predikant. U kunt haar bereiken via de mail predikant@alexanderkerk.com
Annemieke Bosman is de kerkelijk werker voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder. 
Zij ook te bereiken via het contactformulier. Haar werkdagen zijn: maandag, donderdag en vrijdag.
Telefonisch spreekuur: maandag, donderdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.

Naast kerkelijk werker zijn er zeven ambtsdragers in de kerkenraad actief; ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De voorzitter van de kerkenraad is Maartje Fokkema. U kunt contact opnemen via de e-mail: voorzitter@alexanderkerk.com. De scriba is Sjaak Reijl scriba@alexanderkerk.com U kunt hem altijd mailen met uw vragen.

College van Kerkrentmeesters
Het college van Kerkrentmeesters zorgt voor het beheer van het kerkgebouw en de financiën en alles wat met deze onderwerpen samenhangt.

College van diakenen
De diaconie is er voor de kwetsbaren in de samenleving; dichtbij en veraf. Voor mensen die door welke omstandigheden dan ook in de problemen zijn geraakt en actieve steun nodig hebben. Binnen Nederland, maar ook daarbuiten.

In de Werkgroep Pastoraat zijn, naast de predikant en de kerkelijk werker, veel vrijwilligers actief in het bezoekwerk. Binnen de werkgroep kennen we de Leefmeedienst

De Commissie Eredienst is nauw betrokken bij de erediensten in de kerk en alles wat daarmee samenhangt.

De Jeugdraad is het aanspreekpunt voor het werk in onze gemeente voor jongeren en kinderen.

Op het gebied van de Oecumene kennen we het Polderconvent waarbij voor enkele activiteiten zoals 4 mei herdenking en optocht kinderkerstfeest wordt samengewerkt met de andere plaatselijke kerken.

Er zijn ook Internationale contacten. We hebben twee partnergemeentes in Duitsland, in de plaatsjes Worbis en Loga. Er vinden wederzijdse bezoeken plaats.

De Commissie Leren en Ontmoeten initieert activiteiten die gemeenteleden toerusten om binnen kerk en samenleving een plek te vinden en in beweging te blijven.

Daarnaast zijn er allerlei kringen en gespreksgroepen die hetzij in de kerk, hetzij in een zorgcentrum bijeenkomen. We kennen o.a. Crea groep, Literatuurkring, Helgakring.
terug