Giften Giften
ANBI-status
Vanaf 1 januari 2008 zijn giften, gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de instelling aangemerkt is als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI).
De Protestantse Kerk in Nederland heeft deze status ontvangen. Deze erkenning is een groepsbeschikking voor de landelijke kerk, de classes, gemeenten en diaconieën. Ook de fondsen vallen onder deze beschikking. Dit betekent dat ook giften aan de Protestantse gemeente Alexanderkerk in aanmerking komen voor belastingaftrek binnen de door de Belastingdienst gestelde regels.

Legaat of erfstelling
U kunt in uw testament bepalen dat een bepaald bedrag of een deel van uw vermogen na uw overlijden aan een instelling wordt geschonken. U geeft dan aan dat de betreffende instelling begunstigde is. Voor een legaat kunt u de volgende formulering gebruiken:
"Ik legateer, vrij van rechten en kosten en af te geven binnen drie maanden na mijn overlijden, aan de Protestantse gemeente Alexanderkerk te Rotterdam, een bedrag in contanten groot ... (hier invullen)".

Periodieke gift
Per 1 januari 2014 is de verplichte notariële akte voor de aftrekbaarheid van een periodieke gift vervallen.
De periodieke gift is vanaf die datum ook aftrekbaar als deze wordt vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen de gevende en de ontvangende partij. Wel blijft gelden dat een periodieke gift alleen aftrekbaar is als deze een looptijd heeft van minimaal vijf jaar (of eindigt bij eerder overlijden). De voorwaarden voor de aftrekbaarheid van periodieke giften kunt vinden op de website van de Belastingdienst.

Het formulier voor het opmaken van deze schenkingsovereenkomst kunt u hier downloaden. Het formulier kunt u na invulling opsturen naar de penningmeester, per mail naar penningmeestercvk@alexanderkerk.com of per post naar Protestantse gemeente Alexanderkerk, t.a.v. penningmeester CvK, Antwoordnummer 70161, 3070 VB Rotterdam. Vervolgens ontvangt u een door de penningmeester ingevulde en getekende overeenkomst. Nadat u deze op uw beurt getekend terugstuurt aan de penningmeester  is alles geregeld.
Het jaarlijks toegezegde bedrag kan dan door u overgemaakt worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester, e-mail: penningmeestercvk@alexanderkerk.com


 
terug