Organisatie Organisatie
Predikant en kerkenraad
Onze predikant is ds. Robert-Jan van Amstel (1973) Hij is sinds 22 april 2018 verbonden aan de gemeente. 

De rol van kerkelijk werker wordt vervult door Marjan van Weerden, zij is sinds januari 2019 verbonden aan de gemeente.

In de kerkenraad zijn 13 ambtsdragers actief; ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De voorzitter van de kerkenraad is Wilma Petersen en de scriba is Petra de Jong U kunt hen altijd mailen met uw vragen.

College van Kerkrentmeesters
Het college van Kerkrentmeesters zorgt voor het beheer van het kerkgebouw en de financiën en alles wat met deze onderwerpen samenhangt.

College van diakenen
De diaconie is er voor de kwetsbaren in de samenleving; dichtbij en veraf. Voor mensen die door welke omstandigheden dan ook in de problemen zijn geraakt en actieve steun nodig hebben. Binnen Nederland, maar ook daarbuiten.

In de Werkgroep Pastoraat zijn, naast de predikant, veel vrijwilligers actief is in het bezoekwerk. Binnen de werkgroep kennen we de Leefmeedienst. Het voornemen is dat, naast de nieuwe predikant, er in 2018 een kerkelijk werker wordt gezocht voor het ouderenpastoraat.

De Commissie Eredienst is nauw betrokken bij de erediensten in de kerk en alles wat daarmee samenhangt.

De Jeugdraad is het aanspreekpunt voor het werk in onze gemeente voor jongeren en kinderen.

Op het gebied van de Oecumene kennen we het Polderconvent waarbij voor enkele activiteiten zoals 4 mei herdenking en optocht kinderkerstfeest wordt samengewerkt met de andere plaatselijke kerken.

Er zijn ook Internationale contacten. We hebben twee partnergemeentes in Duitsland, in de plaatsjes Worbis en Loga. Er vinden wederzijdse bezoeken plaats.

De Commissie Herontwikkeling onderzoekt of er op het perceel van de kerk en de pastorie, herontwikkeling kan plaatsvinden. De eerste resultaten zijn hierin bemoedigend.

De Commissie Leren en Ontmoeten initieert activiteiten die gemeenteleden toerusten om binnen kerk en samenleving een plek te vinden en in beweging te blijven.

Daarnaast zijn er allerlei kringen en gespreksgroepen die hetzij in de kerk, hetzij in een zorgcentrum bijeenkomen. We kennen o.a. Kerk & Israël, Crea groep, Literatuurkring, Helgakring, Klapwiekkring, Tolle Lege.
terug